Algemene voorwaarden Personal MoVe²

Artikel 1 | Definities

 1. De coach, begeleider, Reiki behandelaar, hierna te benoemen als coach; Monique Verweij-D’haene.
 2. Cliënt: degene aan wie coaching, begeleiding, Reiki behandeling verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
 3. Coaching: coaching, begeleiding, Reiki behandeling, losse verrichtingen, adviezen, dan wel andere incidentele diensten die door de coach in opdracht van de cliënt worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst over meerdere losse diensten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/verrichtingen voorkomen.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen enerzijds de coach en anderzijds de cliënt zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn als deze schriftelijk door de coach zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3 | Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de coach en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
 3. Als een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de coach schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of in geval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4 | Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen coach en cliënt kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 5 | Annulering

Een coaching sessie, begeleiding afspraak, Reiki behandeling of andere dienst in de ruimste zin van het woord kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden verplaatst c.q. worden afgezegd. Bij verplaatsing c.q. afzegging binnen 24 uur is de coach gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag voor de gereserveerde tijd voor de behandeling, het consult, de sessie, de afspraak of de andere dienst in de ruimste zin van het woord in rekening te brengen. Als de coach dan wel de aangewezen cliënt niet op de afspraak verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Artikel 6 | Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht

 1. De coach zal alle informatie over de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, met uitzondering van voor zover de coach daartoe verplicht is of de coach toestemming heeft verkregen.
 2. De coach zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in artikel 6.1 opleggen en eventueel bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

Artikel 7 | Tarieven: tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst.

Artikel 8 | Facturering en betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op door de coach aangegeven betaalwijze, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de coach uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met €5,00 administratiekosten. Als de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

 1. Monique Verweij-D’haene, Personal MoVe2 kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten. Wanneer cliënt onder behandeling is bij een (specialistische) arts vanwege een ernstige ziekte of psychiatrische stoornis of hiervan in het verleden sprake was, dient cliënt de behandelend arts/specialist en Monique Verweij-D’haene voor aanvang van een coach sessie, begeleiding afspraak of Reikibehandeling hiervan op de hoogte te brengen.
 2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach is sprake van een inspanningsverplichting.
 3. De coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. De coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. De coach is niet aansprakelijk voor zover schade dat voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de coach onderlinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 5. De aansprakelijkheid van de coach voor schade voortvloeiend uit de door haar eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.

Artikel 10. | Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De coach heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten als zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Als de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 11. | Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van de coach is Nederlands recht van toepassing.
In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de coach die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Hoofddorp, januari 2021
Monique Verweij-D’haene, Personal MoVe2. KvK nummer 78440319 te Amsterdam

Plan ons eerste gesprek!

Vul hier snel je gegevens in, dan plannen we een kennismakingsgesprek